REGULAMIN korzystania z serwisu Labilab

搂 1 REGULAMIN POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) okre艣la warunki korzystania ze sklepu internetowego Labilab www.labilab.com, zasady sprzeda偶y fotoprodukt贸w, warunki 艣wiadczenia przez Labilab nieodp艂atnych us艂ug drog膮 elektroniczn膮, sposoby p艂atno艣ci, dostaw produkt贸w i us艂ug, realizacji zam贸wie艅, prawa Klienta do anulowania zam贸wie艅, oraz zasady sk艂adania reklamacji i odst膮pienia od umowy.

2. Sklep internetowy www.labilab.com jest prowadzony przez Fah Marta Natalia Kijak, Lech Jakub Bezdek sp.c.. z siedzib膮 w Lublinie przy ul. P贸艂nocna 5/U8 NIP: 713-310-46- 82, REGON: 384244428.

3. Regulamin jest elementem umowy sprzeda偶y zawieranej mi臋dzy sklepem internetowym Labilab, a Klientem, kt贸ry akceptuje warunki opisane w regulaminie w toku sk艂adania zam贸wienia poprzez zaznaczenie pola 鈥濧kceptuj臋 regulamin鈥.

4. Niniejszy regulamin dotyczy zar贸wno os贸b indywidualnych jak i przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze sklepu internetowego鈥媤ww.labilab.com鈥.

搂 2 DEFINICJE

1. Klient 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja na rzecz, kt贸rej Sprzedawca 艣wiadczy us艂ugi na podstawie Umowy sprzeda偶y,

2. Konsument – osoba fizyczna, dokonuj膮ca zakup贸w w sklepie internetowym w zakresie niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,

3. Sprzedawca 鈥 sklep internetowy Labilab (www.labilab.com) prowadzony przez Fah Marta Natalia Kijak, Lech Jakub Bezdek sp.c.. z siedzib膮 w Lublinie przy ul. P贸艂nocna 5/U8 NIP: 713-310-46-82, REGON: 384244428

4. Produkt 鈥 towar lub us艂uga oferowane przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem sklepu internetowego Labilab (www.labilab.com),

5. Dostawa 鈥 czynno艣膰, kt贸rej celem jest dostarczenie Klientowi Produktu oferowanego przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Dostawcy,

6. Dostawca 鈥 podmiot lub organizacja, kt贸ry ma za zadanie dostarczy膰 Klientowi Produkty nabyte na podstawie Umowy sprzeda偶y,

7. Dzie艅 roboczy – ka偶dy dzie艅 tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku, za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y regulowana przez Kodeks Cywilny, mi臋dzy Sprzedawc膮, a Klientem na zasadach okre艣lonych w Regulaminie,

9. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin sklepu internetowego www.labilab.com.

搂 3 ZAM脫WIENIA

1. Zam贸wienia przyjmowane s膮 za po艣rednictwem sklepu internetowego Labilab pod adresem: www.labilab.com

2. Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia 24 (dwadzie艣cia cztery) godziny na dob臋 przez 7 (siedem) dni w tygodniu.

3. Zam贸wienia z艂o偶one przez Klienta w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy b臋d膮 realizowane w najbli偶szym nast臋puj膮cym dniu roboczym.

4. Zam贸wienie zostaje przekazane do realizacji tylko i wy艂膮cznie po dokonaniu wp艂aty przez Klienta.

5. Klient w procesie zam贸wienia zobowi膮zuje si臋 do podania rzetelnych, prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.

6. Konsument mo偶e, z wy艂膮czeniem ust. 11, odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y zakupionego Produktu, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zam贸wienia.

7. Odst膮pienie od umowy wymaga z艂o偶enia przez Konsumenta pisemnego o艣wiadczenia wys艂anego na adres e-mail: hello@labilab.com b膮d藕 listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zam贸wienia.

8. W przypadku odst膮pienia od umowy Konsument ma obowi膮zek niezw艂ocznego zwrotu produktu jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przes艂ania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, w stanie niewykraczaj膮cym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a tak偶e jego cech i funkcjonowania. Koszt zwrotu Produktu do Sprzedawcy, w wyniku odst膮pienia od umowy, ponosi Konsument.

9. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10. Zwrot nale偶nych Konsumentowi 艣rodk贸w pieni臋偶nych nast膮pi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania o艣wiadczenia, przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument. Warto艣膰 zwracanych 艣rodk贸w stanowi sum臋 zap艂aty za produkt lub us艂ug臋 i warto艣ci koszt贸w najta艅szej, oferowanej przez Sprzedawc臋 wysy艂ki produktu lub us艂ugi do Konsumenta.

11. W przypadku produkt贸w wykonywanych na indywidualne zam贸wienie Klient nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y (art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta).

12. Klient ma prawo do anulowania zam贸wienia wy艂膮cznie gdy nie dosz艂o do fizycznego wydruku zam贸wionego Produktu.

13.W przypadku op艂acenia przez Klienta zam贸wienia, kt贸re zosta艂o anulowane, Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do zwrotu 艣rodk贸w w terminie 7 dni roboczych od daty zaksi臋gowania wp艂aty.

14. Grafiki produktowe w sklepie Labilab mog膮 stanowi膰 mockupy prezentuj膮ce produkt. Realny wygl膮d produktu nieznacznie mo偶e si臋 r贸偶ni膰 od za艂膮czonych grafik w sklepie. Parametry produktu s膮 zgodne z opisami.

搂 4 CENY I P艁ATNO艢CI

1. Ceny Produkt贸w podane przez Sprzedawc臋 na stronie to ceny brutto.

2. Ceny Produkt贸w nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy.

3. Informacja na temat ca艂kowitej kwoty zam贸wienia jest dost臋pna dla Klienta po wyborze Produktu oraz sposobu dostawy.

4. Klient ma prawo wyboru formy p艂atno艣ci za zam贸wienie.

5. Sprzedawca akceptuje nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za po艣rednictwem:

a) Przelewy24 (Dialcom24 sp. z o.o., 60-327 Pozna艅, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164).

b) PayPal (S.脿 r.l. & Cie, S.C.A z siedzib膮 pod adresem L-1150 w Luksemburgu).

c) Braintree (S.脿 r.l. & Cie, S.C.A z siedzib膮 pod adresem L-1150 w Luksemburgu).

d) Sprzedawca dopuszcza mo偶liwo艣膰 dokonania p艂atno艣ci przelewem standardowym po uzgodnieniu ze Sprzedawc膮.

搂 5 DOSTAWA

1. Dostawa Produkt贸w obejmuje zar贸wno terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranic臋.

2. Produkt jest dostarczany pod adres wskazany przez Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za poprawno艣膰 danych podanych przez Klienta.

3. Koszty dostawy s膮 ponoszone przez Klienta. Informacje o wysoko艣ci op艂at dostawy zale偶膮 od wybranej opcji wysy艂ki i s膮 zamieszczone w odpowiedniej zak艂adce w sklepie internetowym Labilab (www.labilab.com).

4. Czas oczekiwania na przesy艂k臋 zale偶y od wybranej przez Klienta opcji wysy艂ki. Informacje o czasie oczekiwania s膮 zamieszczone w odpowiedniej zak艂adce w sklepie internetowym Labilab (www.labilab.com).

5. Sprzedawca nie odpowiada za op贸藕nienia spowodowane przez Dostawc臋.

6. Sprzedawca odpowiada za op贸藕nienia, za kt贸re odpowiedzialno艣膰 ponosi Sprzedawca.

7. Sprzedawca umo偶liwia Klientowi odbi贸r osobisty w siedzibie firmy po uprzednim op艂aceniu zam贸wienia i ustaleniu daty oraz godziny odbioru.

8. Zam贸wienia z艂o偶one w dni robocze po godzinie 13, w soboty i niedziele b臋d膮 realizowane w nast臋pnym dniu roboczym.

9. Klient powinien zweryfikowa膰 og贸lny stan Produktu w momencie dostarczenia w obecno艣ci listonosza, b膮d藕 kuriera.

10. W przypadku nieudanego dostarczenia zam贸wienia przez dostawc臋, Sprzedawca po uzgodnieniu z Klientem decyduje o ponownej wysy艂ce.

11.W przypadku b艂臋dnego nadania paczki po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do pokrycia koszt贸w ponownej wysy艂ki.

12. W przypadku niedostarczenia paczki z winy Klienta (podanie b艂臋dnych danych, nieodebranie paczki awizowanej) Sprzedawca b臋dzie wymaga艂 od Klienta pokrycia koszt贸w ponownej wysy艂ki i zobowi膮zuje si臋 do ponownego wys艂ania zam贸wienia po zaksi臋gowaniu op艂aty na swoim rachunku bankowym.

搂 6 REKLAMACJA

1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Klientowi produkt wolny od wad.

2. W przypadku, gdy dostarczony Produkt posiada wad臋 Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do jej usuni臋cia lub wykonania Produktu ponownie, eliminuj膮c zg艂oszone wady.

3. Produkt podlega reklamacji z powodu:

a) niezgodno艣ci Produktu z opisem (np. r贸偶nica wymiar贸w, b膮d藕 inny papier),

b) mechanicznego uszkodzenia w trakcie dostawy,

c) zagini臋cie paczki, tj. brak dostawy w terminie przekraczaj膮cym 14 dni roboczych od daty jej nadania,

d) b艂臋d贸w wykonania, np. defekty wydruku, nieprawid艂owa obr贸bka mechaniczna Produktu.

4. Reklamacje nale偶y sk艂ada膰 drog膮 mailow膮 na adres: hello@labilab.pl w tytule wiadomo艣ci wpisuj膮c: REKLAMACJA.

5. Zg艂oszona reklamacja powinna zawiera膰:

a) numer zam贸wienia reklamowanego produktu,

b) opis wyst臋puj膮cej wady,

c) dane kontaktowe Klienta.

6. Sprzedawca ma obowi膮zek ustosunkowa膰 si臋 do reklamacji z艂o偶onej przez Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Brak ustosunkowania si臋 Sprzedawcy do z艂o偶onej reklamacji oznacza uznanie reklamacji za uzasadnion膮.

7. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient mo偶e zosta膰 poproszony przez Sprzedawc臋 o odes艂anie wadliwego Produktu pod adres wskazany przez Sprzedawc臋.

8. Przedmiotem reklamacji nie mo偶e by膰 r贸偶nica pomi臋dzy kolorami wydruku, a kolorami zdj臋cia wy艣wietlanego na ekranie monitora lub telefonu.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewielkich r贸偶nic kolorystycznych nie wynikaj膮cych z procesu produkcji.

搂 7 POSTANOWIENIA KO艃COWE

Sprzedawca przyjmuje, 偶e Klient posiada prawa do wszystkich przes艂anych plik贸w. Je艣li prawa autorskie os贸b trzecich zostan膮 naruszone, odpowiedzialno艣膰 ponosi Klient. Klient jest zobowi膮zany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszcze艅 os贸b trzecich, a tak偶e zwrotu koszt贸w poniesionych przez Sprzedawc臋 w ewentualnym post臋powaniu s膮dowym.

搂 8 WY艁膭CZENIA

Przedmiotem us艂ugi nie mog膮 by膰 zdj臋cia zawieraj膮ce tre艣ci, kt贸re powszechnie uznawane s膮 za:

a) tre艣ci sprzeczne z obowi膮zuj膮cym prawem i og贸lnie przyj臋tymi normami, w szczeg贸lno艣ci

b) obel偶ywe, znies艂awiaj膮ce lub w inny spos贸b naruszaj膮ce dobra osobiste os贸b trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,

c) przedstawiaj膮ce jak膮kolwiek form臋 przemocy, profanacji b膮d藕 pornografii.

Z powy偶szych powod贸w Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cia zam贸wienia do realizacji.POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Klient ma obowi膮zek do zapoznania si臋 z Regulaminem i jego przestrzegania.

3. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania zasad i warunk贸w Regulaminu, okre艣laj膮cego jego obowi膮zki wzgl臋dem Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si臋 przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

error: Tre艣ci zabezpieczone przed kopiowaniem
Przewi艅 do g贸ry