+48 780-438-682 | hello@labilab.com
Pon - Pt.: 8:00 - 16:00

REGULAMIN korzystania z serwisu Labilab

§ 1 REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa warunki korzystania ze sklepu internetowego Labilab www.labilab.com, zasady sprzedaży fotoproduktów, warunki świadczenia przez Labilab nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, sposoby płatności, dostaw produktów i usług, realizacji zamówień, prawa Klienta do anulowania zamówień, oraz zasady składania reklamacji i odstąpienia od umowy.

2. Sklep internetowy www.labilab.com jest prowadzony przez Fah Marta Natalia Kijak, Lech Jakub Bezdek sp.c.. z siedzibą w Lublinie przy ul. Północna 5/U8 NIP: 713-310-46- 82, REGON: 384244428.

3. Regulamin jest elementem umowy sprzedaży zawieranej między sklepem internetowym Labilab, a Klientem, który akceptuje warunki opisane w regulaminie w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję regulamin”.

4. Niniejszy regulamin dotyczy zarówno osób indywidualnych jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego​www.labilab.com​.

§ 2 DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja na rzecz, której Sprzedawca świadczy usługi na podstawie Umowy sprzedaży,

2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3. Sprzedawca – sklep internetowy Labilab (www.labilab.com) prowadzony przez Fah Marta Natalia Kijak, Lech Jakub Bezdek sp.c.. z siedzibą w Lublinie przy ul. Północna 5/U8 NIP: 713-310-46-82, REGON: 384244428

4. Produkt – towar lub usługa oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego Labilab (www.labilab.com),

5. Dostawa – czynność, której celem jest dostarczenie Klientowi Produktu oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy,

6. Dostawca – podmiot lub organizacja, który ma za zadanie dostarczyć Klientowi Produkty nabyte na podstawie Umowy sprzedaży,

7. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży regulowana przez Kodeks Cywilny, między Sprzedawcą, a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie,

9. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.labilab.com.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego Labilab pod adresem: www.labilab.com

2. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu.

3. Zamówienia złożone przez Klienta w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w najbliższym następującym dniu roboczym.

4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji tylko i wyłącznie po dokonaniu wpłaty przez Klienta.

5. Klient w procesie zamówienia zobowiązuje się do podania rzetelnych, prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.

6. Konsument może, z wyłączeniem ust. 11, odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego Produktu, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

7. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: hello@labilab.com bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznego zwrotu produktu jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Koszt zwrotu Produktu do Sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10. Zwrot należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

11. W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży (art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta).

12. Klient ma prawo do anulowania zamówienia wyłącznie gdy nie doszło do fizycznego wydruku zamówionego Produktu.

13.W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, które zostało anulowane, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków w terminie 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

14. Grafiki produktowe w sklepie Labilab mogą stanowić mockupy prezentujące produkt. Realny wygląd produktu nieznacznie może się różnić od załączonych grafik w sklepie. Parametry produktu są zgodne z opisami.

§ 4 CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów podane przez Sprzedawcę na stronie to ceny brutto.

2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.

3. Informacja na temat całkowitej kwoty zamówienia jest dostępna dla Klienta po wyborze Produktu oraz sposobu dostawy.

4. Klient ma prawo wyboru formy płatności za zamówienie.

5. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności za pośrednictwem:

a) Przelewy24 (Dialcom24 sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164).

b) PayPal (S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu).

c) Braintree (S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu).

d) Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonania płatności przelewem standardowym po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

§ 5 DOSTAWA

1. Dostawa Produktów obejmuje zarówno terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicę.

2. Produkt jest dostarczany pod adres wskazany przez Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za poprawność danych podanych przez Klienta.

3. Koszty dostawy są ponoszone przez Klienta. Informacje o wysokości opłat dostawy zależą od wybranej opcji wysyłki i są zamieszczone w odpowiedniej zakładce w sklepie internetowym Labilab (www.labilab.com).

4. Czas oczekiwania na przesyłkę zależy od wybranej przez Klienta opcji wysyłki. Informacje o czasie oczekiwania są zamieszczone w odpowiedniej zakładce w sklepie internetowym Labilab (www.labilab.com).

5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia spowodowane przez Dostawcę.

6. Sprzedawca odpowiada za opóźnienia, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.

7. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty w siedzibie firmy po uprzednim opłaceniu zamówienia i ustaleniu daty oraz godziny odbioru.

8. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13, w soboty i niedziele będą realizowane w następnym dniu roboczym.

9. Klient powinien zweryfikować ogólny stan Produktu w momencie dostarczenia w obecności listonosza, bądź kuriera.

10. W przypadku nieudanego dostarczenia zamówienia przez dostawcę, Sprzedawca po uzgodnieniu z Klientem decyduje o ponownej wysyłce.

11.W przypadku błędnego nadania paczki po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ponownej wysyłki.

12. W przypadku niedostarczenia paczki z winy Klienta (podanie błędnych danych, nieodebranie paczki awizowanej) Sprzedawca będzie wymagał od Klienta pokrycia kosztów ponownej wysyłki i zobowiązuje się do ponownego wysłania zamówienia po zaksięgowaniu opłaty na swoim rachunku bankowym.

§ 6 REKLAMACJA

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2. W przypadku, gdy dostarczony Produkt posiada wadę Sprzedawca zobowiązuje się do jej usunięcia lub wykonania Produktu ponownie, eliminując zgłoszone wady.

3. Produkt podlega reklamacji z powodu:

a) niezgodności Produktu z opisem (np. różnica wymiarów, bądź inny papier),

b) mechanicznego uszkodzenia w trakcie dostawy,

c) zaginięcie paczki, tj. brak dostawy w terminie przekraczającym 14 dni roboczych od daty jej nadania,

d) błędów wykonania, np. defekty wydruku, nieprawidłowa obróbka mechaniczna Produktu.

4. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: hello@labilab.pl w tytule wiadomości wpisując: REKLAMACJA.

5. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać:

a) numer zamówienia reklamowanego produktu,

b) opis występującej wady,

c) dane kontaktowe Klienta.

6. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

7. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o odesłanie wadliwego Produktu pod adres wskazany przez Sprzedawcę.

8. Przedmiotem reklamacji nie może być różnica pomiędzy kolorami wydruku, a kolorami zdjęcia wyświetlanego na ekranie monitora lub telefonu.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewielkich różnic kolorystycznych nie wynikających z procesu produkcji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca przyjmuje, że Klient posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, odpowiedzialność ponosi Klient. Klient jest zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w ewentualnym postępowaniu sądowym.

§ 8 WYŁĄCZENIA

Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

a) treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami, w szczególności

b) obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,

c) przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii.

Z powyższych powodów Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Klient ma obowiązek do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków Regulaminu, określającego jego obowiązki względem Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.