Informacja w sprawie ochrony danych osobowych klient贸w Fah Marta Natalia Kijak, Lech Jakub Bezdek sp.c.

POSTANOWIENIA OG脫LNE:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za po艣rednictwem strony internetowej www.labilab.com jest Fah Marta Natalia Kijak, Lech Jakub Bezdek sp贸艂ka cywilna z siedzib膮 w Lublinie, miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci: ul. P贸艂nocna 5/U8, Lublin, REGON: 384244428, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@labilab.com, zwany dalej “Administratorem”.
 2. Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora za po艣rednictwem strony internetowej s膮 przetwarzane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustaw膮 o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe za po艣rednictwem strony www.labilab.com w przypadku:
  1. 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ramach sklepu internetowego,
  2. za艂o偶enia i prowadzenia konta w sklepie internetowym oraz sk艂adania i realizacji zam贸wie艅 przy pomocy konta,
  3. realizacji uprawnie艅 z umowy sprzeda偶y, np. odst膮pienia od umowy lub uprawnie艅 klienta w toku reklamacji,
  4. obs艂ugi spraw zg艂aszanych na adres kontaktowy sklepu internetowego,
  5. kontakt贸w w sprawach zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wie艅. Dane s膮 przetwarzane jako niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze w zakresie rachunkowo艣ci i danin publicznych.
 2. Dane przetwarzane s膮 r贸wnie偶 w celu realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO):
  1. monitorowania dzia艂ania sklepu i u偶ytkowania go przez Klient贸w,
  2. dopasowania reklam do poprzednio przegl膮danych przez Pa艅stwa tre艣ci,
  3. marketingu, obejmuj膮cego tak偶e marketing bezpo艣redni w艂asnych us艂ug lub towar贸w oferowanych przez Labilab lub osoby trzecie,
  4. kontaktu dla potrzeb marketingowych, w zakresie i w spos贸b zgodny z odpowiednimi przepisami,
  5. obs艂ugi p艂atno艣ci i rozlicze艅,
  6. zapewnienia bezpiecze艅stwa technologicznego i organizacyjnego sklepu oraz klient贸w i os贸b trzecich;
  7. egzekwowania postanowie艅 Regulaminu sklepu internetowego,
  8. przeciwdzia艂ania oszustwom,
  9. analizy dzia艂alno艣ci sklepu pod k膮tem podnoszenia jako艣ci us艂ug dla Klient贸w,
  10. dochodzenia nale偶no艣ci przed organami wymiaru sprawiedliwo艣ci,
  11. sporz膮dzania i analizy statystyk sklepu,
  12. dokumentacji i archiwizacji materia艂贸w dotycz膮cych wywi膮zywania si臋 przez Administratora z obowi膮zk贸w prawnych.
 3. Za Pa艅stwa zgod膮 przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
  1. stosowania cookies, gromadzenia danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych,
  2. dostosowywania ofert i us艂ug do poprzedniej aktywno艣ci,
  3. prowadzenia programu lojalno艣ciowego.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza nast臋puj膮ce kategorie danych osobowych u偶ytkownika:
  1. Imi臋 i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania,
  3. Adres e-mail,
  4. Numer telefonu,
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej mog膮 by膰 pobierane dodatkowe informacje, w szczeg贸lno艣ci: adres IP przypisany do komputera u偶ytkownika lub zewn臋trzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl膮darki, czas dost臋pu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od u偶ytkownik贸w mog膮 by膰 tak偶e gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odno艣nikach, w kt贸re zdecyduj膮 si臋 klikn膮膰 lub innych czynno艣ciach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstaw膮 prawn膮 tego rodzaju czynno艣ci jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj膮cy na u艂atwieniu korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 oraz na poprawie funkcjonalno艣ci tych us艂ug.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe u偶ytkownik贸w przechowywane s膮 przez Administratora:

 1. w przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak d艂ugo, jak jest to niezb臋dne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadaj膮cy okresowi przedawnienia roszcze艅. Je偶eli przepis szczeg贸lny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sze艣膰, a dla roszcze艅 o 艣wiadczenia okresowe oraz roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej – trzy lata.
 2. w przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest zgoda, tak d艂ugo, a偶 zgoda nie zostanie odwo艂ana, a po odwo艂aniu zgody przez okres czasu odpowiadaj膮cy okresowi przedawnienia roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator i jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec niego. Je偶eli przepis szczeg贸lny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sze艣膰, a dla roszcze艅 o 艣wiadczenia okresowe oraz roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej – trzy lata.

BRAK OBOWI膭ZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez u偶ytkownika jest dobrowolne, ale w wypadku niekt贸rych danych tj. imi臋, nazwisko, e-mail, has艂o mo偶e by膰 konieczne do zawarcia umowy o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych i do korzystania z nich, w szczeg贸lno艣ci do za艂o偶enia konta w sklepie internetowym. Nadto podanie niekt贸rych danych mo偶e by膰 niezb臋dne z ze wzgl臋du na obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH ORAZ PROFILOWANIE

Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane tak偶e w spos贸b zautomatyzowany w formie profilowania, o ile u偶ytkownik wyrazi na to zgod臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencj膮 profilowania b臋dzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotycz膮cych jej decyzji b膮d藕 analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowa艅 i postaw.

UDOST臉PNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe u偶ytkownik贸w przekazywane s膮 dostawcom us艂ug, z kt贸rych korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy us艂ug, kt贸rym przekazywane s膮 dane osobowe, w zale偶no艣ci od uzgodnie艅 umownych i okoliczno艣ci, albo podlegaj膮 poleceniom Administratora co do cel贸w i sposob贸w przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzaj膮ce) albo samodzielnie okre艣laj膮 cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane s膮 udost臋pniane osobom i organizacjom, kt贸re 艣wiadcz膮 na rzecz Administratora us艂ugi potrzebne do dzia艂alno艣ci sklepu internetowego. tj.
  1. podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi informatyczne,
  2. podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi ksi臋gowe, p艂atnicze i rozliczeniowe,
  3. podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi prawnicze i doradcze,
  4. podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi zwalczania oszustw,
  5. podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi pocztowe i kurierskie,
  6. podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi marketingowe, w tym w zakresie tzw. influencer marketing.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PA艃STW TRZECICH

Dane osobowe u偶ytkownik贸w s膮 przekazywane wy艂膮cznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOST臉PU DO TRE艢CI W艁ASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 2. Podstawy prawne 偶膮dania u偶ytkownika:
  1. dost臋p do danych 鈥 art. 15 RODO
  2. sprostowanie danych 鈥 art. 16 RODO.
  3. usuni臋cie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 鈥 art. 17 RODO.
  4. ograniczenie przetwarzania 鈥 art. 18 RODO.
  5. przeniesienie danych 鈥 art. 20 RODO.
  6. sprzeciw 鈥 art. 21 RODO
  7. cofni臋cie zgody 鈥 art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w pkt 2 mo偶na wys艂a膰 stosown膮 wiadomo艣膰 e-mail na adres: hello@labilab.com.
 4. W przypadku stwierdzenia, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora u偶ywa plik贸w 鈥瀋ookies鈥.
 2. Instalacja plik贸w 鈥瀋ookies鈥 jest konieczna do prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug na stronie internetowej. W plikach 鈥瀋ookies” znajduj膮 si臋 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania strony, a tak偶e daj膮 one tak偶e mo偶liwo艣膰 opracowywania og贸lnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane s膮 rodzaje plik贸w “cookies”. Pliki 鈥瀋ookies鈥 sta艂e przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w 鈥瀋ookies鈥 lub do czasu ich usuni臋cia przez u偶ytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje w艂asne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji u偶ytkownika w zakresie zawarto艣ci strony. Pliki gromadz膮 informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez u偶ytkownika, typie strony, z jakiej u偶ytkownik zosta艂 przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty u偶ytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestruj膮 konkretnych danych osobowych u偶ytkownika, lecz s艂u偶膮 do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. U偶ytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dost臋pu plik贸w 鈥瀋ookies鈥 do swojego komputera poprzez ich uprzedni wyb贸r w oknie swojej przegl膮darki. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej). W szczeg贸lno艣ci Klient mo偶e zawsze wycofa膰 zgod臋 i wy艂膮czy膰 albo ograniczy膰 cookies.

POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udost臋pnia odpowiednie 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.
 3. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci stosuje si臋 odpowiednio przepisy RODO oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

error: Tre艣ci zabezpieczone przed kopiowaniem
Przewi艅 do g贸ry